Monday, June 19, 2017

Tuesday, June 13, 2017

שלח

video
Thursday, March 30, 2017

אלף זעירא יוד של עניו

מענין לעניז בפיניש ואו קטיעא אכתוב עוד הערה קטנה הנה רבינו עקיבא איגר מסתמך בשיטתו שהוא ואו זעירא על ספר עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו זצ"ל עיי"ש וכשעיינתי בספר עשרה מאמרות מצאתי בח"ג פ"ג שכתב וז"ל והאיש משה ענו מאד וגו' במדבר י"ב ג' ועשה לו ואו קטיעא הניתן לידרש עני מאד וכו' והסכימה דעת עליון לדעת מרע"ה בכתיבת הואו זעירא שאמרנו עכ"ל והרמ"ע מפאנו זצ"ל הולך לשיטתו הנ"ל בואו קטיעא שהוא ואו זעירא אולם פלא שבכל הספרים שלפנינו הוא קרי עניו וכתיב ענו בלי יוד וכ"ה בדעת זקנים מבעלי התוס' וכ"ה בבעל הטורים ובספר אור תורה למהר"ם די לונזאנו ועיין ברבינו בחיי פ' בהעלותך שם שכתב מילת ענו בחסרון יוד כך שמעתי ונאה היא אלא שהתיבה באה כמשפטה שלא בחסירות עכ"ל

videoעניו
ענו
ויקרא
מנחת חינוך
רמב"ם
חסר ויתיר

כי קרן אמרו במדרש דכביכול נשאר דיו בקולמוס ונתן על ראש משה רבינו ע"ה ומזה קרן פניו ודקדק הגאון מהר"ר העש"ל ז"ל דההדיוט אינו יודע כמה דיו צריך ומשתייר מה שאין כן בכביכול ופירש דאמרו רז"ל דהי"ל למשה רבינו לכתוב עניו מאד וכתב ענו בלי יו"ד ונשתייר שיעור לכתוב יו"ד כ"כ בספר עיר דוד בשמו ז"ל וראיתי לרבינו אפרים ז"ל שכתב על כי .
קרן עור פניו דזהו שאמר קרנים מידו לו מידו אותיות מדיו עכ"ל ולפי האמור אפשר לרמוז קרנים מיו"ד לו שהוא אותיות

שבת הנני נותן לו את בריתי שלום בתורה כתוב שלום בויו דשלום קטיעא

גם בפסוק והאיש משה ענו מאוד הוא"ו זעירא מדוע בחרו דווקא הוו

 אומר על כך זקיני המפורסם רבי דוד מטאלנא ז "ע שהזעירא מלמד על ענווה אמיתית שזה סוד ההצלחה של צדיקי האמת להפוך חרון אף לרחמים כל הצלחת פינחס להשיב חמת הקב"ה מעל בני ישראל היה מחמת הענווה שלו והענין הוא שליי שהצדיק מקטין עצמו ומצמצם עצמו מצליח לרדת לכל אחד ומחפש ומוצא דיבורים של תורה והתחזקות לכל אחד מבני ישראל אף שיהיה הפחות ביותר ואז מצליח לעורר עליו רחמים ולהפוך מידת דין לחסד ולרחמים על כל אחד מישראל וזה רק וו"י ענווה אמיתית למצוא טוב בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם
מיד"ו שמכח שלא כתב יו"ד עניו נשתייר ודו"ק נחל קדומים אות כ"ה